Voorwoord


 

Met trots presenteren wij u het digitale VTV jaarbericht 2011.

 

Het jaar 2011 kenmerkte zich door een aantal belangrijke ontwikkelingen.

 

Allereerst de invoering van de herstructurering, per 1 januari 2011 bij de Stichting VTV, hetgeen voortaan staat voor Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten. Zoals uit deze nieuwe naamgeving blijkt is de activiteit “vrijwillige thuishulp” toegevoegd. Vrijwillige Thuishulp (VT) kan hulp bieden in de thuissituatie en koppelt de vraag van hulpvragers, ouders of verzorgers aan het aanbod van vrijwilligers. In dit jaarbericht leest u daar meer over. Deze activiteit was eerder ondergebracht bij de MEE organisatie in Zuid-Holland, maar omdat het hier gaat om de inzet door vrijwilligers is deze taakuitvoering bij Stichting VTV ondergebracht. Het belang van de inzet van vrijwilligers is de afgelopen jaren dermate groot geworden dat aansturing en belangenbehartiging vanuit Stichting VTV aansluit bij de behoefte van de vrijwilliger.

 

De maatregelen tot bezuiniging die door de overheid in 2010 zijn ingezet, zijn onverkort in 2011 van kracht. Met als gevolg teruglopende subsidies en inkomsten uit fondsen. Dit betekent meer inzet van vrijwilligers om het gewenste activiteitenaanbod te kunnen blijven garanderen met eenzelfde kwaliteit.

 

Kwaliteit blijft een belangrijk item en in 2011 zijn opnieuw voorbereidingen getroffen om in 2012 onder de leden van het VTV een tevredenheidsonderzoek te houden, van waaruit verbeterpunten naar voren kunnen komen. Lichtpuntje in 2011 is de toezegging van de financiering voor de inzet van een beweeg- en/of sportcoach door drie grote gemeenten in het werkgebied van VTV. In 2011 zijn resultaten van de inzet van de beweegcoach al duidelijk zichtbaar, lees daarover meer in hoofdstuk 4 van dit jaarbericht. In die zin zijn de inkomsten uit fondsen verhoogd. Blijft onverwijld van kracht dat grote inspanning geleverd moet worden om de reguliere inkomsten te verkrijgen. Lees hierover meer elders in dit jaarbericht.

 

Er blijft veel te doen, niet in de laatste plaats is en blijft het van groot belang intern de discussie te voeren over de wijze waarop participatie van mensen met een beperking in onze samenleving gestalte krijgt en met welke middelen dat gerealiseerd kan worden.

 

Met dit jaarbericht hopen wij u op een plezierige en beknopte wijze inzicht te geven in hetgeen Stichting VTV in 2011 heeft gerealiseerd.

 

Het bestuur

Mr. H. de Vos

 

 

Drs. D. Ramlal

 

Het Bestuur

 


Hans de Vos

 

Ram Ramlal